Série Kázání

Knihy první a druhá kniha Samuelova patří do historické sekce Starého zákona. Popisují situaci v Izraeli v období vlády soudců, kdy Boží lid volal po králi, který by jim vládl. Bůh jim to o co žádali dal s nadějí, že si uvědomí, že On už jejich perfektním králem je.

Velká část 1-2 Samuela hovoří o Božím proroku Samuelovi, o výběru a požehnání pozemského krále – zejména pak Saul a David. Napětí mezi Saulem a Davidem se stává hlavním tématem, stejně jako nedokonalá vláda krále David jakožto “muže podle Božího srdce”.

Jakákoliv Starozákonní zmínka o králi by nás měla upozornit na to, že Ježíš Kristus přišel na zem, aby splnil myšlenku královského majestátu, a že stále vládne a vládne nad námi. Naše série kázání se proto zaměří na Boží svrchovanost a Kristovo postavení.