Mise, Vize, Hodnoty

Mise (proč zde jsme)

Posláním “Faith Community Church“ je snaha sdílet evangelium Ježíše Krista v mezinárodním prostředí Prahy skrze přeměnu nás, ostatních i města pro dobro a Boží slávu.

Vize (v co doufáme)

 

Naší vizí je být rostoucím oddenkem církve zaměřeným na šíření království Ježíše Krista prostřednictvím záměrného oslovování lidí a osobním apoštolstvím.

Hodnoty (co je pro nás důležité)

  • Společenství –  Kristus nás povolal k tomu, abychom žili svou vírou nejen individuálně, ale i vzájemně. To v naší komunitě děláme, a to nejen během našich nedělních setkání. Kostel by měl být více než pouhou budovou či nedělním shromážděním. Mělo by to být společenství věřících, kteří žijí pospolu a společně usilují o velebení Boha.
  • Modlitba – Našim hlavním prostředkem pro dorozumívání se s Bohem je modlitba. Věříme, že modlitba je jednou z živých cest, jak uskutečnit Boží vůli na zemi, neboť ta je lepší než naše vlastní plány. “Faith Community“ se zrodila z mnoha dlouholetých modliteb a my doufáme, že se vždy nejprve obrátíme v modlitbách k Bohu – s našimi potřebami a k jeho uctění.
  • Bohoslužba – Na našich nedělních bohoslužbách uctíváme Boha; naše životy by měly být zbožné. Doufáme, že všechny naše pozemské skutky oslavují Boha a naše nedělní bohoslužby představují jednu z cest, jak to udělat. Zveme lidi, aby k nám přišli, zpívali s námi, modlili se a v uctívání se odevzdali Bohu.
  • Prvořadost písma svatého – Boží slovo pojímáme jako souhrn pravidel a rad pro křesťanskou víru. Věříme, že je Boží slovo je dokonalé (neomylné) a kompletní (dostatečné) na to, aby nás učilo a připravovalo. Dále věříme, že je poselstvím Ducha (inspirováno) a tedy, že je dnes stejně platné, jako když bylo napsáno. Důležitost Písma vykládáme v kázáních a učení o nedělích i při týdenních setkání skupin při studiu Bible.
  • Vztahy – Bůh nás povolal, abychom svou víru s ostatními sdíleli prostřednictvím vztahů, jak to připomínají Pavlova slova v 1. epištole Tessalonickým 2: „Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy – tak moc jsme si vás zamilovali!“ Jsme povoláni k tomu, abychom lidi milovali stejně, jako je miluje Kristus, tak jako miluje nás samotné.
  • Malé skupiny – Naše různé malé skupiny se rovněž soustřeďují na naše nejpodstatnější hodnoty, zejména komunitu a Písmo. Jsou skvělou cestou k tomu, aby si lidé v kostele vybudovali blízké vztahy, vzájemně se podporovali, modlili se za ostatní a společně naslouchali Božímu slovu.
  • Milosrdenství – Tak jako nám, vlastním dětem, projevil Bůh milosrdenství, tak jsme i my povoláni, abychom projevovali své milosrdenství  lidem uvnitř i vně církve. Děláme to tak, že naši vyslanci ve městě zjišťují duchovní i hmotné potřeby druhých lidí. Také se snažíme vzájemně o sebe pečovat a pomáhat si ve všemožných situacích.
  • Přeměna města – Historie misionářství ukazuje, že se myšlení a filozofie šíří z měst na venkov. Usilujeme tedy o vybudování Božího království ve městě s tím, že doufáme, že evangelium bude mít  širší účinek i za hranicemi Prahy.