Ať věříte v cokoliv, vždy jste srdečně vítáni, abyste se k nám při bohoslužbě připojili. Zde je shrnutí toho, v co jako církev věříme.

Jsme Křesťané

Držíme se historického vyjádření víry shrnutého v tzv. “Apoštolském vyznání víry“:

“Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pilátem Pontským, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil do nebe, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.“

Jsme Evangelisté 

Pojem “evangelium“ má původ v řeckém slově euangelion /εὐαγγέλιον/ a znamená doslovně „dobrá zpráva“. Výrazem evangelisté chceme poukázat na to, že silně věříme ve zvěstované evangelium a snažíme se, aby bylo středem veškerého našeho jednání.

Zde je stručné shrnutí toho, čemu prostřednictvím evangelia věříme:

▪ Bůh je svatý:

4Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem! 5Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! (Žalm 11:4-5)

▪ Lidé jsou hříšní:

23všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. (Epištola Římanům 3:23)

▪ Ježíš zemřel, aby nás, hříšníky, vykoupil:

24On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! (1. epištola Petrova 2:24)

▪ Jsme spaseni skrze víru v to, co Ježíš vykonal:

16víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“ (Epištola Galatským 2:16)

▪ Je skutečné nebe pro ty, kteří věří Krista a skutečné peklo pro ty, kteří v něj nevěří:

46Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“ (Evangelium Matouše 25:46)

Dále věříme, že bible je slovem božím. Značí to pro nás, že je:

▪ Nezbytné – Písmo Svaté je pro nás důležité, abychom pochopili dobré zprávy evangelia. Abychom rostli ve svém duševním životě a dokázali vycítit, co od nás Bůh žádá.

▪ Směrodatné – Bible je základní a konečná autorita pro všechny záležitosti, o kterých hovoří. Věříme, že Písmo Svaté je neomylné v tom slova smyslu, že žádný jiný zdroj hovořící proti němu jej nemůže vyvrátit.

▪ Dostačující – Bible nám vykládá o všem, co potřebujeme vědět o Bohu i o tom, co se ho týká.

Patříme mezi Reformovanou církev

Věříme v ústřední doktrínu, která je postavena na základech protestantské reformace:

▪ Jsme spaseni jedině skrze milosrdenství: spása je Boží milostí, nikoliv naší zásluhou.

▪ Jsme spaseni jedině pro naši víru: jsme souzeni pouze podle víry v Krista, nikoliv pro dobré skutky.

▪ Naše víra je postavena jedině na Kristu: Ježíš Kristus je jediný prostředník mezi Bohem a člověkem.

▪ Jedině Písmo Svaté je neomylným průvodcem pro život ve víře a pro plné prožití víry.

▪ Snažíme se žít takový život, kterým bychom oslavovali jedinečného Boha.

Jsme kostel postavený na misii Presbyteriánské církve v Americe. Víra pastorů “Faith Community Church“ se drží Wesminsterského vyznání víry, která shrnuje to, co nás Bible učí.